Ruszył konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej razem z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do zgłaszania kandydatów do konkursu o siódmą nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców.

Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i łączą w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w danych dziedzinach badawczych oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów.

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm uczonym ? jednemu pracującemu w Polsce i drugiemu pracującemu na terenie Niemiec. Konkurs jest skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR ? po 100 000 EUR dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.

Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, którzy są zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje.W konkursie mogą wziąć udział uczeni ze stopniem minimum doktora, którzy są liderami zespołów badawczych w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej.

Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zapoczątkowanym w roku 2004. Wśród laureatów nagrody znaleźli się m.in. prof. Agnieszka Chacińska oraz prof. Peter Rehling. Laureaci zostali wyróżnieni za prowadzone wspólnie badania, które przyczyniły się do odkrycia kluczowych mechanizmów biogenezy mitochondriów. Rozpoczęta w 2001 roku współpraca badawcza naukowców przyniosła szereg istotnych odpowiedzi na fundamentalne pytania o sposób transportu wewnątrzkomórkowego białek z cytozolu do mitochondriów. Nagrodę otrzymali ponadto prof. Marek Żukowski i prof. Harald Weinfurter. Wieloletnia współpraca naukowa laureatów przyniosła rezultaty  w postaci przedsięwzięć i publikacji badawczych, które  wpłynęły na  rozwój optyki kwantowej oraz kwantowej teorii informacji.

Termin zgłaszania kandydatów w siódmym konkursie o Copernicusa upływa w dniu 17 października 2017 r. Wnioski należy złożyć elektronicznie poprzez portal elan: https://elan.dfg.de/en

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.

DFG (Niemiecka Wspólnota Badawcza) jest niemiecką samorządową organizacją naukową. Najważniejszym zadaniem DFG jest wybór ? w drodze konkursu ? i finansowanie najlepszych projektów naukowych realizowanych przez uczonych w niemieckich instytucjach badawczych.

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak-Łańska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, tel. 22 845 95 41; 698 931 944; email: wojtysiak@fnp.org.pl

Cofnij