Sześć dwudniowych szkoleń z zakresu zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem odbędzie się w dniach:  

6-7 lipca 2015 r. w Krakowie,

8-9 lipca 2015 r. w Krakowie,

24-25 sierpnia 2015 r. w Warszawie,

26-27 sierpnia 2015 r. w Warszawie,

21-22 września 2015 r. w Warszawie,

23-24 września 2015 r. w Warszawie.

Uwaga! Można zapisać się tylko na jeden z ww. terminów.

Tematyka szkolenia:

 • formułowanie i wdrażanie strategii rozwoju,
 • tworzenia modeli biznesowych,
 • zarządzanie operacyjne, zarządzanie zasobami rzeczowymi, ludzkimi i finansowymi,
 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie finansami,
 • zarządzanie ryzykiem i negocjacje,
 • ochrona własności intelektualnej.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które mają niewielką lub podstawową wiedzę z zakresu ww. zagadnień (poziom początkujący).

Program szkolenia

Załączony program jest jedynie propozycją. Może on zostać zmodyfikowany po analizie potrzeb szkoleniowych osób zakwalifikowanych na dane szkolenie.

Zapisy prowadzone są przez internetową bazę szkoleń https://szkolenia.fnp.org.pl i potrwają do:

21 czerwca 2015 r. dla szkoleń, które odbędą się 6-7 oraz 8-9 lipca br. w Krakowie,

3 sierpnia 2015 r. dla szkoleń, które odbędą się 24-25 oraz 26-27 sierpnia br. w Warszawie,

1 września 2015 r. dla szkoleń, które odbędą się 21-22 oraz 23-24 września br. w Warszawie.

Zapisu można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Uczestnicy:

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące:

 • pracownikami naukowymi zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP;
 • doktorantami z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP;
 • absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Trener: Adam Kostrzewa.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Fundacja zapewnia wyżywienie w trakcie szkolenia, nocleg bezpośrednio przed szkoleniem i pomiędzy dniami szkolenia (dla osób będących spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie lub jego okolic). Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Zasady oceny kandydatów na szkolenie

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. Kandydat odpowiada na 7 pytań, które podzielone są na dwa bloki tematyczne:

 1. Doskonałość naukowa kandydata (60% całej oceny).
 2. Ogólne doświadczenie w przedmiocie szkolenia (40% całej oceny).

Jeżeli po zsumowaniu punktów okaże się, że kilka osób uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za blok tematyczny: doskonałość naukowa kandydata.

 

Kontakt: Hanna Kubicka, tel.: 22 311 84 38, e-mail: kubicka@fnp.org.pl.

Cofnij