TEAM-NET: rusza nabór wniosków do konkursu

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Dzisiaj, 1 października, rozpoczynamy nabór wniosków do konkursu w programie TEAM-NET. Budżet konkursu wynosi łącznie 100 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 października br.

Program TEAM-NET jest skierowany do jednostek naukowych i oferuje środki na tworzenie sieci współpracujących zespołów badawczych. Jego celem jest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej. TEAM-NET jest kontynuacją dotychczasowych programów realizowanych przez Fundację w działaniu 4.4 ?Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R?, takich jak takich jak TEAM, TEAM-TECH (z modułami core facility), FIRST TEAM, HOMING czy POWROTY. TEAM-NET będzie natomiast realizowany w zmienionej formule, wynikającej z przyjęcia przez FNP roli Instytucji Wdrażającej w powyższym działaniu.

Kto może składać wniosek

O finansowanie w programie TEAM-NET mogą starać się wnioskodawcy reprezentujący od 3 do 6 jednostek naukowych. W przypadku wniosku składanego przez grupę złożoną z 3 do 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi posiadać kategorię ?A?; gdy grupa liczy 6 jednostek, co najmniej dwie muszą posiadać taką kategorię. Preferowana będzie współpraca pomiędzy jednostkami z różnych regionów w kraju.

Przedmiot konkursu

Aby zdobyć grant, wnioskodawca (tj. podmiot reprezentujący wskazane we wniosku jednostki naukowe lub konsorcjum takich podmiotów) przygotowuje wspólny interdyscyplinarny projekt badawczy obejmujący co najmniej dwie dziedziny nauki. Tematyka projektu powinna być także zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i uwzględniać realizację prac B+R, tak żeby efekty projektu mogły znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej.

Wysokość finansowania

Projekt badawczy może być realizowany przez minimum 3 a maksymalnie 6 zespołów badawczych zlokalizowanych w jednostkach naukowych reprezentowanych przez wnioskodawcę. Każdy zespół może otrzymać 3,5 mln zł na trzy lata. Finansowanie może być przyznane na okres 3 lub 4 lat. Środki te można przeznaczyć m.in. na koszty realizacji interdyscyplinarnego programu badawczego, wynagrodzenia liderów i członków zespołów oraz stypendia.

Realizacja projektu i zespoły badawcze

Nad realizacją projektu czuwać będzie Zespół zarządzający wraz z Komitetem Naukowo-Gospodarczym (KNG) pełniącym funkcje zarządcze i doradcze. Zgodnie z założeniami konkursu, zespoły badawcze prowadzące wspólny program badawczy będą kierowane przez wybitnych naukowców zarówno z Polski, jak i z zagranicy, wybranych w procedurze konkursowej (z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba z zespołu zarządzającego jest wskazana jako lider zespołu). Do prac w tych zespołach angażowani będą ? na drodze otwartych konkursów – młodzi badacze: studenci, doktoranci i młodzi doktorzy.

Ocena wniosków

Wnioski złożone do konkursu w programie TEAM-NET są weryfikowane pod względem formalnym i oceniane merytorycznie. Merytorycznej oceny wniosków dokonuje Komitet Oceny Wniosków (KOP), w skład którego wchodzą eksperci, powołani z wykazu prowadzonego przez FNP, posiadający adekwatny dorobek naukowy i doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria dostępu i kryteria punktowe, zgodnie z katalogiem kryteriów wyboru projektów.

Jak złożyć wniosek

Dokumenty konkursowe należy złożyć  w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie: https://wnioski.fnp.org.pl. Nabór wniosków trwa do 31 października do godz. 16.00.

Uwaga: uprzejmie informujemy, że od 1 października br. obowiązują zaktualizowane wersje następujących dokumentów:

Ponadto do listy załączników dodajemy załącznik nr 13:

W ramach aktualizacji Regulaminu konkursu ujęto zmiany związane przede wszystkim z wprowadzaniem dodatkowego załącznika (tj. nr 13), który określa zakres minimalny umowy konsorcjum. Ponadto, w związku z wprowadzeniem w ramach Przewodnika kwalifikowalności wydatków dodatkowego fragmentu dotyczącego metodologii obliczania kosztów uproszczonych dla stawek jednostkowych w projektach finansowanych w ramach konkursu TEAM-NET (rozdział nr V), Regulamin konkursu został stosownie zmodyfikowany (patrz pkt. 4.5.3 oraz 6.1.3). Regulamin przyznawania stypendiów w konkursie został uzupełniony o wzór oświadczenia stypendysty. Drobne zmiany o charakterze redakcyjnym wprowadzono we wzorach umowy o dofinansowanie.

Szczegóły i kontakt

Wszystkie szczegółowe informacje o programie wraz z dokumentami konkursowymi i kontaktem do koordynatorów znajdują się na:

  • stronie programu: LINK

Zobacz także:

Logotypy_pasek_PL

Cofnij