TEAM-NET ? wyniki konkursu

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu TEAM-NET. Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 105 mln zł otrzymało pięć projektów.  

W konkursie TEAM-NET jednostki naukowe mogły zdobyć granty na stworzenie sieci współpracujących zespołów badawczych prowadzących interdyscyplinarne badania naukowe. Do konkursu zgłoszono łącznie 39 projektów. W wyniku merytorycznej oceny wniosków do finansowania zakwalifikowano pięć projektów, które otrzymały największą liczbę punktów. Badania będą prowadzone łącznie przez 25 zespołów badawczych w 18 jednostkach naukowych.

Wyniki konkursu TEAM-NET 1/4.4/2018 

W tabeli można znaleźć:

  • Listę projektów wybranych do dofinansowania – projekty spełniające kryteria dostępu i punktowe
  • Listę projektów niewybranych do dofinansowania ze względu na brak alokacji ? projekty spełniające kryteria i minimalną liczbę punktów.
  • Listę projektów niewybranych do dofinasowania – projekty niespełniające kryteriów dostępu lub minimalnej liczby punktów w kryteriach punktowych.

team_net_infografika_popr

 

Najwięcej punktów w konkursie TEAM-NET zdobył projekt złożony przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi pt. ?Wyleczymy neutropenię (FIXNET)?. Jego celem jest opracowanie unikalnych w skali światowej metod diagnozowania i leczenia chorób związanych z dysfunkcją neutrofilii, czyli białych krwinek odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego człowieka. Zaburzenia w funkcjonowaniu neutrofilii często wiążą się z nierealizowaniem szczepień ochronnych i/lub z wysokim ryzykiem infekcji zagrażających życiu (w Polsce ok. 3000 dzieci rocznie). Projekt będzie realizowany przez konsorcjum złożone z trzech ośrodków akademickich. Finansowanie w wysokości prawie 23 mln zł pozwoli na stworzenie sieci pięciu zespołów badawczych pracujących wspólnie nad rozwiązaniem problemu.

Grant w wysokości ponad 18,5 mln zł otrzymał też projekt Uniwersytetu Warszawskiego dotyczący nanosensoryki i obrazowania z wykorzystaniem efektów kwantowych. Jego efektem ma być lepsze poznanie i rozwinięcie możliwości spektroskopii, obrazowania i ultraszybkich technik wykorzystujących światło. Badacze zrzeszeni w czterech zespołach będą poszukiwali nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych  o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych, które pozwolą m.in. na wykrywanie komórek rakowych.

Nad stworzeniem jakościowo nowych modeli głębokiego nauczania maszynowego będą z kolei pracowali badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu ?Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie?. Na prace sześciu interdyscyplinarnych zespołów badawczych otrzymają oni ponad 19 mln zł.

Najwyższe finansowanie ? w wysokości ponad 26 mln zł ? otrzymał projekt Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celem jest stworzenie i kliniczna implementacja urządzenia diagnostycznego do szybkiej, obiektywnej i tańszej diagnostyki komórek białaczkowych. Konsorcjum złożone z sześciu zespołów badawczych opracuje algorytm diagnostyczny, który ? w połączeniu z unikalnym urządzeniem ? umożliwi szybką analizę komórek białaczkowych i ich sortowanie bez użycia znaczników fluorescencyjnych.

Scharakteryzowanie mocy obliczeniowej i zbadanie możliwych praktycznych zastosowań kubitów, czyli podstawowych jednostek komputera kwantowego to z kolei cel, jaki stawiają sobie fizycy z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie. Aby zrealizować ten ambitny projekt, utworzą sieć czterech ściśle współpracujących ze sobą grup badawczych, zajmujących się nowatorskimi aspektami obliczeń kwantowych. W ramach programu TEAM-NET otrzymali oni ponad 17 mln zł.

Więcej informacji:

Konkurs TEAM-NET jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.4 ?Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R? Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

 

 

Cofnij