Usługi badawcze dla biznesu – rezultaty projektów TEAM-TECH Core Facility

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W ramach prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej programu TEAM-TECH Core Facility powstały w ostatnich latach usługi o dużym znaczeniu dla gospodarki, stworzone przez naukowców. Specjalistyczna oferta skierowana do odbiorców naukowych i biznesowych obejmuje nowoczesne technologie i procedury – m.in. z zakresu badań biomedycznych, produkcji nowoczesnych leków, opracowywania spersonalizowanych terapii onkologicznych czy wykorzystania odpadów w różnych gałęziach przemysłu. Badania umożliwiające powstanie innowacyjnych rozwiązań były finansowane ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich z programu Inteligentny Rozwój (POIR). Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektów realizowanych przez naszych laureatów.


Pracownia inżynierii genomu myszy – uzyskiwanie modeli zwierzęcych do badań biomedycznych i przedklinicznych

Genetycznie zmodyfikowane myszy, które mogą służyć do przedklinicznych badań innowacyjnych terapii. To dzieło Pracowni Usługowej Inżynierii Genomu w Warszawie. Pracownia specjalizuje się w tworzeniu „myszy-awatarów” niosących w genomach mutacje odzwierciedlające zmiany powodujące ludzkie choroby. Laboratorium dostarcza zwierzęta modelowe placówkom badawczym i startupom pracującym nad złożonymi problemami biomedycznymi.

Pracownia została stworzona przez prof. dra hab. Andrzeja Dziembowskiego z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz dr hab. Ewę Borsuk z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pełne informacje na temat oferty placówki dla partnerów naukowych i biznesowych znajdują się na stronie https://geu.iimcb.gov.pl/.

Badania realizowano w ramach grantu TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (konkurs 4/2017).


Spektrometria mas w analizach biofarmaceutyków – ulepszone metodologie dla jakościowej, ilościowej analizy leków, metabolitów i cząsteczek diagnostycznych oraz strukturalnej charakterystyki terapeutyków białkowych

Badanie białek komórkowych jest kluczowe dla opracowywania nowych terapii, lepszych narzędzi diagnostycznych i rozwoju biotechnologii. Środowiskowa Pracownia Spektrometrii Mas Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oferuje partnerom naukowym i biznesowym nowoczesne techniki i procedury pomagające tworzyć nowe leki białkowe czy odkrywać markery groźnych chorób.

Misją placówki stworzonej przez prof. dra hab. Michał Dadleza z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN jest udostępnianie zaawansowanych platform spektrometrii mas dla laboratoriów biomedycznych z Polski i całego świata.

Pełne informacje na temat usług świadczonych przez pracownię na rzecz partnerów naukowych czy przemysłowych znajdują się na stronie http://mslab-ibb.pl/.

Badania realizowano w ramach grantu TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (konkurs 2/2016).


Optymalizacja procesu spalania i waloryzacja ubocznych produktów spalania dla wypełnienia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, UPS-Plus

Nowe sposoby wykorzystania odpadów, ich konwersji termicznej a także rozwój zaawansowanych technologii umożliwiających efektywniejsze spalanie paliw to usługi świadczone dla partnerów biznesowych przez zespół uczonych z Politechniki Śląskiej. Narzędzia opracowane przez zespół pod kierownictwem dra hab. inż. Sylwestra Kalisza pozwalają przetwarzać pozostałości po spalaniu na materiały cenne dla wielu gałęzi przemysłu.

Gliwicki zespół dysponuje nowoczesną aparaturą pozwalającą na prowadzenie precyzyjnych pomiarów procesu spalania, umożliwiającą ich optymalizację i opracowanie technik służących dalszemu wykorzystaniu UPS.

Pełne informacje na temat oferty ośrodka dla partnerów przemysłowych znajdują się na stronie http://www.ccfpolsl.com/.

Badania realizowano w ramach grantu TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (konkurs 3/2017).


Oparta o sekwencjonowanie nowej generacji platforma do kompleksowej diagnostyki i spersonalizowanej terapii w neuroonkologii

Leczenie dostosowane do potrzeb indywidualnego pacjenta i wymierzone precyzyjnie w słabe punkty konkretnego nowotworu to możliwości oferowane przez tzw. techniki sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Innowacyjne metody pozwalają dobierać optymalne terapie nawet w najtrudniejszych onkologicznych przypadkach. Stworzona przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN platforma NEPO oddaje w ręce lekarzy i farmaceutów potężną broń przeciw groźnym nowotworom.

Projekt prof. dr hab. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek z Instytutu im. Nenckiego to specjalistyczna platforma do kompleksowej diagnostyki i spersonalizowanej terapii w neuroonkologii.

Pełne informacje o świadczonych usługach znajdują się na stronie https://nencki.edu.pl/pl/laboratories/pracownia-sekwencjonowania/.

Badania realizowano w ramach grantu TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (konkurs 1/2016).


Platforma do badań krystalograficznych oraz biofizycznych wspomagających rozwój produktów leczniczych

Precyzyjne i dokładne badania krystalograficzne nowych leków, białek nośnikowych czy markerów diagnostycznych – to tylko część oferty badaczy z Centrum Krystalografii i Biofizyki. Najnowsze metody opracowane przez warszawski zespół oraz światowej klasy sprzęt pozwalają na prowadzenie przełomowych badań na rzecz innych ośrodków naukowych czy firm biochemicznych i farmaceutycznych.

Zespół prof. dr hab. Krzysztofa Woźniaka z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego opracował platformę umożliwiającą projektowanie i testowanie nowych leków, markerów czy złożonych cząsteczek tworzonych na potrzeby przemysłu biochemicznego.

Pełne informacje o ofercie skierowanej do partnerów naukowych i przemysłowych znajdują się na stronie https://cfcb.uw.edu.pl/.

Badania zrealizowano w ramach grantu TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (konkurs 3/2017).


Platforma cytometryczna do oznaczania specyficznych zestawów markerów białkowych wspomagających rozwój terapii spersonalizowanych

Zaawansowana platforma wieloparametrowej cytometrii przepływowej, w tym cytometrii pełnego spektrum, opracowana przez zespół Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie otwiera nowe możliwości przed naukowcami, lekarzami i przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego. Warszawski zespół współpracuje z ośrodkami naukowymi i biznesem, wspomagając weryfikowanie i tworzenie personalizowanych terapii oraz prowadzenie badań biomedycznych, przedklinicznych i klinicznych.

W ramach projektu FlowPROSPER, realizowanego przez dr hab. Katarzynę Piwocką, profesor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, polscy badacze opracowali narzędzia pozwalające na dalszy rozwój personalizowanych terapii, umożliwiających dobór optymalnych leków i sposobów leczenia dla każdego pacjenta.

Pełna informacje na temat oferty skierowanej do partnerów naukowych i biznesowych znajdują się na stronie https://piwocka-lab.nencki.edu.pl/.

Badania realizowano w ramach grantu TEAM-TECH Core Facility Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (konkurs 2/2017).


Program TEAM-TECH Core Facility jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.


belka POIR_pl

Cofnij