Zmiana załączników do dokumentacji konkursowych w programie MAB

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2017 r. w dokumentacji konkursowej nr 2/2015 i 3/2016 w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze obowiązuje zmieniony załącznik nr 1 Przewodnik kwalifikowalności kosztów dla Działania 4.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Przewodnik).

Zapisy Przewodnika zostały dostosowane do nowych przepisów dot. ww. dokumentów w związku z aktualizacją wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 (Wytyczne horyzontalne), nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nowelizacją Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Najistotniejsze zmiany w Przewodniku dotyczą:

  1. rezygnacji z załącznika nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i przeniesienia zapisów dotyczących zasad realizacji zamówień publicznych, w uproszczonej formie, do głównej części Przewodnika, tak aby podstawowym źródłem informacji w zakresie zasady konkurencyjności były właściwe Wytyczne horyzontalne lub programowe;
  2. uaktualnienia definicji podwójnego finansowania;
  3. doprecyzowania zapisów w zakresie kwalifikowalności podatku VAT zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi;
  4. usunięcia zapisów o wkładzie własnym;
  5. dostosowania zapisów w załączniku nr 1 Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach Działania 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze w części dotyczącej kosztów wynagrodzeń oraz kosztów podwykonawstwa do zapisów Wytycznych horyzontalnych;
  6. doprecyzowania zasad rozliczania amortyzacji i leasingu finansowego wraz z uregulowaniem kwalifikowalności podatku VAT od raty kapitałowej;
  7. uaktualnienia limitu płatności powyżej którego dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku bankowego.

Zaktualizowane załączniki (obowiązujące od 1 marca 2017 r.) zostały umieszczone w dziale ?Pliki do pobrania? (Załączniki do dokumentacji konkursowej).

Cofnij