Uwaga! Zmiana zapisu w dokumentacji konkursowej programów TEAM i TEAM-TECH

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Uprzejmie informujemy, że w dokumentacji konkursowej do programów TEAM i TEAM-TECH został zmieniony zapis dotyczący możliwości kwalifikowania wydatków na zakup niskokosztowej aparatury naukowo-badawczej.

W dokumentacji konkursowej programów TEAM i TEAM-TECH (?Program-TEAM-_Dokumentacja_konkursowa_1_2016_v.2_z dn. 20150215? oraz ?Program-TEAM-TECH-_Dokumentacja_konkursowa_1_2016_v.2_z dn. 20150215) w punkcie 5.8. Finansowanie projektu, podpunkt 5.8.1.4. Op ? pozostałe koszty bezpośrednie dotychczasowy zapis związany z kwalifikowaniem kosztów, tj.:

a) Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych. W tym m.in.: wydatki na zakup nisko kosztowej aparatury naukowo-badawczej w wysokości do 5% wszystkich kosztów kwalifikowanych w projekcie (?).

uzyskał następujące brzmienie:

a) Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych. W tym m.in.: dla jednostek nie będących beneficjentami pomocy publicznej wydatki na zakup nisko kosztowej aparatury naukowo-badawczej w wysokości do 5% wszystkich kosztów kwalifikowanych w projekcie (?).

Nowy zapis dotyczący kwalifikowania wyżej wymienionych kosztów jedynie przez jednostki nie będące beneficjentami pomocy publicznej jest uzupełnieniem treści ujętych w Przewodniku Kwalifikowalności Kosztów dla Działania 4.4 PO IR dla jednostek będących beneficjentami pomocy publicznej, który stanowi załącznik nr 9.2 do ww. dokumentacji konkursowych.

Zaktualizowana i obowiązująca dokumentacja konkursowa programów TEAM i TEAM-TECH jest dostępna na stronach programów.

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

Cofnij