Ważna informacja dla beneficjentów i grantobiorców FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Od 1 stycznia 2021 nastąpiła nowelizacja wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

21 grudnia 2020 roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W wyniku nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w treści dokumentu wprowadzono następujące zmiany:

– w rozdziale 6.5- wprowadzono odniesienia do wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019);

– w rozdziale 8.2- wprowadzono obowiązek potwierdzania dokumentem urzędowym statusu uczestników na rynku pracy, w przypadku projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanych do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo

Treść dokumentu dostępna TUTAJ

Cofnij