WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI Z ZAGRANICY W RAMACH PROGRAMU

FNP zawarła porozumienia o współpracy programowej przy realizacji programu POWROTY/HOMING z kilkoma instytucjami zagranicznymi. W ramach tej współpracy laureaci programu będą mieli możliwość połączenia subsydium FNP z dodatkowym finansowaniem z tych instytucji. Na etapie konkursu zaś, kandydaci, którzy uzyskali już wsparcie w instytucji współpracującej z FNP – w sytuacji porównywalnej wartości merytorycznej wniosków – będą traktowani preferencyjnie.

Max Planck Gesellschaft

Polscy uczeni, którzy odbyli staż w Instytutach Maxa Plancka mają możliwość uzyskania dodatkowego finansowania w ramach programu MPG „Partner Groups”, o które ubiegać się mogą za pośrednictwem dyrektorów Instytutów, w których przebywali. Kontakt: Leonie Schneider 

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Laureaci programu POWROTY/HOMING, którzy powracają do kraju z instytucji naukowej w Niemczech, będą mieli możliwość uzyskania wsparcia ze strony niemieckiej – może się o nie ubiegać zatrudniony w tej instytucji opiekun naukowy powracającego do Polski badacza.
Kontakt: Torsten Fischer
Formularz zgłoszeniowy (oznaczony 1.801e.)

Research Council of Norway
Organizacja ta uczestniczy w procedurze oceny wniosków zgłoszonych do programu oraz będzie udzialać wsparcia poszczególnym instytucjom norweskim zainteresowanym kontynuowaniem współpracy z polskim naukowcem, który zdecydował się wrócić do Polski.
Kontakt: Odd M. Reitevold

Alexander von Humboldt Stiftung (AvH)
Laureaci programu POWROTY/HOMING – byli stypendyści Fundacji von Humboldta – mogą korzystać dodatkowo z dwunastomiesięcznego stypendium powrotowego AvH, po zrealizowaniu którego mogą uzyskać jeszcze trzymiesięczny grant w Niemczech. Wnioski o stypendium powrotowe w AvH można składać do 6 miesięcy po zakończeniu stażu.
AvH oferuje ponadto swoim stypendystom z Polski możliwość uczestnictwa w programie wymiany naukowej między polskim ośrodkiem stypendysty, a instytucją goszczącą w Niemczech oraz w programie stypendiów konferencyjnych.
Kontakt: Sven Baszio

Institut Für die Wissenschaften vom Menschen – IWM (Institute for Human Sciences)

Na mocy porozumienia pomiędzy IWM i FNP kandydaci do programu POWROTY/HOMING, będący jednocześnie laureatami stypendium IWM Tischner fellowship, w sytuacji porównywalnej wartości merytorycznej wniosków, będą traktowani preferencyjnie.
Instytut zapewnia laureatom subsydium POWROTY/HOMING wsparcie w trakcie ich krótkich wizyt w IWM podczas otrzymywania stypendium z FNP.
Kontakt: Susanne Fröschl

National Science Foundation (NSF)
NSF oferuje możliwości wsparcia kontynuacji współpracy amerykańsko-polskiej: amerykański opiekun naukowy polskiego uczonego powracającego do Polski może starać się w NSF o dodatkowe środki w ramach otrzymywanego grantu badawczego, przeznaczone na kontynuacje współpracy pomiędzy partnerami. Może także starać się o nowy grant badawczy realizowany we współpracy z Polakiem. Oferta ta skierowana jest do wszystkich polskich uczonych powracających z USA, nie tylko do laureatów programu POWROTY/HOMING.
Kontakt: Adrienne Huston

Cofnij