Wyniki konkursów w programach ?core facility?

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkursy w programach TEAM-TECH Core Facility (konkurs 4/2017) oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS (konkurs nr 2/2017). Finansowanie na łączną kwotę prawie 8,5 mln zł otrzymały trzy projekty.

Celem programów ?core facility? jest stymulowanie wykorzystania dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej oraz wsparcie, zwłaszcza instytucji naukowych, w udostępnianiu tej aparatury
i świadczeniu usług badawczych odbiorcom z sektora badawczo-rozwojowego.

Nagrodzone projekty zostały wyłonione w toku trzyetapowej oceny merytorycznej spośród dziewięciu zgłoszonych do konkursu w obu programach. Dwa z projektów, które otrzymały wsparcie, będą realizowane w Warszawie, a jeden w Krakowie. Uzyskane środki pozwolą na sfinansowanie łącznie 10 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 4 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

W programie TEAM-TECH Core Facility granty w wysokości prawie 3,5 mln zł każdy zdobyli:

  • prof. dr hab. Andrzej Dziembowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, który otrzymał środki na stworzenie pracowni inżynierii genomu myszy. Będą w niej uzyskiwane modele zwierzęce do badań biomedycznych i przedklinicznych
  • dr Sebastian Glatt, który w Małopolskim Centrum Biotechnologii w Krakowie tworzyć będzie Laboratorium Biologii Strukturalnej. Będą w nim rozwijane zaawansowane techniki pomiarowe w zakresie biologii strukturalnej, które mogą przyczynić się do identyfikacji markerów diagnostycznych i opracowania nowych farmaceutyków

W programie TEAM-TECH Core Facility PLUS grant w wysokości prawie 1,5 mln zł zdobyła dr hab. Katarzyna Piwocka z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie. Badaczka będzie zajmować się stworzeniem platformy cytometrycznej do oznaczania specyficznych zestawów markerów białkowych wspomagających rozwój terapii spersonalizowanych.

Gratulujemy laureatom!

Programy TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS są realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

Na zdjęciu: dr Sebastian Glatt, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Małopolskie Centrum Biotechnologii laureat programu TEAM-TECH Core Facility oraz FIRST TEAM. Fot. OneHD.

Cofnij