Zapytanie ofertowe nr 02/POIR/2020 Stworzenie strony www dla projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 02/POIR/2020 wygrała firma:

nFinity Sp. z o.o., ul. Wandy 7/4, 53-320 Wrocław z ceną brutto: 86 592,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w tym postępowaniu.

15.10.2020 02POIR2020 Pytanie i odpowiedz

Zapytanie ofertowe: Stworzenie strony www dla projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
    w terminie do końca dnia 19.10.2020 r.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, w zakresie z niej wynikającym.
  • Oferta powinna mieć formę skanu – Zamawiający nie wymaga opatrzenia dokumentu podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem tylko Bazy Konkurencyjności.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania:

18.09.2020 02POIR2020 !Zapytanie ofertowe Strona internetowa MAB

18.09.2020 02POIR2020 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

18.09.2020 02POIR2020 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

18.09.2020 02POIR2020 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

18.09.2020 02POIR2020 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru

18.09.2020 02POIR2020 Zał. nr 5 – Materiały graficzne, logotypy

18.09.2020 02POIR2020 Zał. nr 5 – Materiały graficzne, logotypy cd