Zapytanie ofertowe nr 05/POIR/2022 na Ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zamawiający do wykonania zamówienia 05/POIR/2022 wybrał ofertę złożoną przez: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, ze składką łączną za 12 miesięcy wynoszącą: 19 506,60 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

 

Zamawiający przekazuje zestawienie ofert złożonych w postępowaniu 05/POIR/2022

Zestawienie ofert 05_POIR_2022

 

Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania i modyfikacje Zapytania ofertowego:

06.04.2022 05POIR2022 !Odpowiedzi na pytania i modyfikacje Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 11.04.2022 r.

 

Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania i modyfikacje Zapytania ofertowego:

29.03.2022 05POIR2022 !Odpowiedzi na pytania i modyfikacje

 

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 06.04.2022 r.

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 06.04.2022 r.
  • Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

21.03.2022 05POIR2022 !Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie majątku FNP

21.03.2022 05POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

21.03.2022 05POIR2022 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

21.03.2022 05POIR2022 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy

21.03.2022 05POIR2022 Zał. nr 4 Warunki obligatoryjne i klauzule dodatkowe

21.03.2022 05POIR2022 Zał. nr 5 Wykaz mienia

21.03.2022 05POIR2022 Zał. nr 6 Wykaz środków trwałych

21.03.2022 05POIR2022 Zał. nr 7 Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia_InterRisk

21.03.2022 05POIR2022 Zał. nr 8 Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia_Warta