Zapytanie ofertowe 02/POIR/2023: Dostawa energii elektrycznej do budynku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe na: Dostawę energii elektrycznej do budynku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22,
02-611 Warszawa, działając na podstawie Dz. XI ust. 2 pkt 1 Zapytania ofertowego z dnia 23.02.2023 r., unieważnia postępowanie nr 02/POIR/2023 na dostawę energii elektrycznej do budynku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ze względu na to, że do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.03.2023 r., nie została złożona żadna oferta.

07.03.2023 02/POIR/2023 Unieważnienie postępowania

 

Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie do Zapytania ofertowego:

28.02.2023 02POIR2023 !Odpowiedź na pytanie

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności w terminie do dnia 06.03.2023 r.
  • Zamawiający dopuszcza składanie skanów podpisanych dokumentów składających się na ofertę lub złożenie tych dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Wszelkie inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, niż te wskazane w ust. 1 przekazywane Zamawiającemu w postępowaniu, powinny być przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. ? pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

23.02.2023 02POIR2023 !Zapytanie ofertowe – Energia elektryczna

23.02.2023 02POIR2023 Zał. nr 1 Formularz ofertowy (FO)

23.02.2023 02POIR2023 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

23.02.2023 02POIR2023 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy (PPU)

23.02.2023 02POIR2023 Zał. nr 4 Informacja o punkcie poboru energii

23.02.2023 02POIR2023 Zał. nr 5 Wzór Pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy