Zapytanie ofertowe 03/POIR/2023: Ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe na: Ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Zamawiający do wykonania zamówienia 03/POIR/2023 wybrał ofertę złożoną przez: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, ze składką łączną za 12 miesięcy wynoszącą: 24 155,70 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu nr 03/POIR/2023:

Zestawienie ofert 03/POIR/2023

 

Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania i informację o modyfikacji treści do Zapytania ofertowego:

29.03.2023 03POIR2023 !Odpowiedzi na pytania i modyfikacje

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 05.04.2023 r.

24.03.2023 03POIR2023 Zmiana terminu składania ofert

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności w terminie do dnia 24.03.2023 r.
  • Zamawiający dopuszcza składanie skanów podpisanych dokumentów składających się na ofertę lub złożenie tych dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Wszelkie inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, niż te wskazane w ust. 1 przekazywane Zamawiającemu w postępowaniu, powinny być przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. ? pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

03POIR2023 !Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie majątku FNP

03POIR2023 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

03POIR2023 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

03POIR2023 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy

03POIR2023 Zał. nr 4 Warunki obligatoryjne i klauzule dodatkowe

03POIR2023 Zał. nr 5 Wykaz mienia

03POIR2023 Zał. nr 6 Wykaz środków trwałych

03POIR2023 Zał. nr 7 Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia InterRisk

03POIR2023 Zał. nr 8 Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia Warta