Zapytanie ofertowe 04POIR2022: Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i terenu przyległego

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Zamawiający do wykonania zamówienia 04/POIR/2022 wybrał ofertę złożoną przez: AGNUS Agnieszka Szustak, ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa, z ceną brutto: 281 670,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

Zamawiający przekazuje zestawienie ofert złożonych w postępowaniu nr 04/POIR/2022

Zestawienie ofert 04_POIR_2022

 

Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi w postępowaniu:

09.03.2022 04POIR2022 !Zmiana treści Zapytania ofertowego

07.03.2022 04POIR2022 !Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego

Ponadto zmianie ulega termin składania ofert, który zostaje przesunięty na dzień 10.03.2022.

 

Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi w postępowaniu:

03.03.2022 04POIR2022 !Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego.

 

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i terenu przyległego.

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 08.03.2022 r.
  • Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

 

28.02.2022 04POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

28.02.2022 04POIR2022 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

28.02.2022 04POIR2022 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy

28.02.2022 04POIR2022 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru

28.02.2022 04POIR2022 Zał. nr 5 Zakres prac i częstotliwość

28.02.2022 04POIR2022 Zał. nr 6 Szczegółowe zestawienie powierzchni

28.02.2022 04POIR2022 Zał. nr 7 Wzór upoważnienia do przebywania na obszarze

28.02.2022 04POIR2022 Zał. nr 8 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności

28.02.2022 04POIR2022 Zapytanie ofertowe Sprzątanie FNP