Zapytanie ofertowe 19/POIR/2020 Dostawa komputerów przenośnych i innego sprzętu IT do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 19/POIR/2020 wygrała firma:

Vecto Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, z ceną brutto: 62 563,95 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Modyfikacja Zapytania ofertowego:

Zamawiający jednocześnie informuje, że termin składania ofert zostaje zmieniony na dzień 22.10.2020r.

19.10.2020 19POIR2020 Modyfikacja OPZ

19.10.2020 19POIR2020 Zał. nr 2 OPZ – zmodyfikowany

Zapytanie ofertowe: Dostawa komputerów przenośnych i innego sprzętu IT do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
w terminie do końca dnia 20.10.2020r.

  • Oferta powinna mieć formę elektronicznej kopii (skanu) dokumentu sporządzonego w formie pisemnej ? Zamawiający nie wymaga opatrzenia dokumentu podpisem elektronicznym.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli
    w imieniu Wykonawcy. Zakres umocowania do złożenia oferty powinien być co najmniej zgodny z zakresem oferty.
  • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  • Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pobierz pliki:

09.10.2020 19POIR2020 !Zapytanie ofertowe Komputery

09.10.2020 19POIR2020 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

09.10.2020 19POIR2020 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

09.10.2020 19POIR2020 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

09.10.2020 19POIR2020 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru końcowego

09.10.2020 19POIR2020 Zał. nr 5 PassMark CPU Benchmarks

09.10.2020 19POIR2020 Zał. nr 5 PassMark Video Card Benchmarks