Zapytanie ofertowe: Dostawa komputerów przenośnych, innego sprzętu IT i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Unieważnienie: Zamawiający informuje, że działając na podstawie Dz. VII ust. 1 Zapytania ofertowego z dnia 10.11.2021 r. unieważnia postępowanie nr 20/POIR/2021.

Uzasadnienie unieważnienia: jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu. Wykonawca ? MS-IT Miłosz Sękala, ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, nie załączył do oferty wymaganych dokumentów, a nie można uzupełnić dokumentu wskazanego przez Zamawiającego w Dz. III ust. 2 pkt 1 lit. b Zapytania ofertowego.

 

Zapytanie ofertowe: Dostawa komputerów przenośnych, innego sprzętu IT i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 18.11.2021 r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku pełnomocników, zakres umocowania do złożenia oferty powinien być co najmniej zgodny z zakresem oferty.
  • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

 

Pliki do pobrania

10.11.2021 20POIR2021 !Zapytanie ofertowe Komputery

10.11.2021 20POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

10.11.2021 20POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

10.11.2021 20POIR2021 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy

10.11.2021 20POIR2021 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru końcowego 10.11.2021 20POIR2021

Zał. nr 5 PassMark CPU – New Laptop