Zapytanie ofertowe: Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe.

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 08/POIR/2021 wygrała firma:

AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski Bartłomiej Mroczkowski, ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska z ceną oferty brutto: 12 545,23 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

 

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zał. nr 3 do Zapytania ofertowego ? Istotne postanowienia umowy.

11.05.2021 08POIR2021 Modyfikacja

 

Zapytanie ofertowe: Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
    w terminie do końca dnia 12.05.2021r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli
    w imieniu Wykonawcy,
  • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pobierz pliki:

05.05.2021 08POIR2021 !Zapytanie ofertowe Oprogramowanie antywirusowe

05.05.2021 08POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

05.05.2021 08POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

05.05.2021 08POIR2021 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

05.05.2021 08POIR2021 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru