Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte:

Zamawiający do wykonania zamówienia 18/POIR/2021 wybrał ofertę firmy: PRAXIS  Łódź Pilecka i Petlak Sp. Jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź z ceną brutto: 22 200,27 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 08.11.2021 r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
  • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Ewa Łatkowska, latkowska@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 59, w godz. 7:00-15:00

 

Pliki do pobrania:

28.10.2021-18POIR21-Zapytanie-ofertowe-Tonery

28.10.2021-18POIR21-Zał.-1-Formularz-ofertowy

28.10.2021-18POIR21-Zał.-2-Formularz-cenowy

28.10.2021-18POIR21-Zał.-3-Opis-przedmiotu-zamówienia

28.10.2021-18POIR21-Zał.-4-Projektowane-postanowienia-umowy

28.10.2021-18POIR21-Zał.-5-Wzór-protokołu-odbioru