Zapytanie ofertowe: Leasing operacyjny UTM Firewall i Access Pointów.

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 07/POIR/2021 wygrała firma:

MS-IT Miłosz Sękala, ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice z ceną brutto 78 729,84 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

 

Zapytanie ofertowe: Leasing operacyjny UTM Firewall i Access Pointów.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
    w terminie do końca dnia 10.06.2021r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli
    w imieniu Wykonawcy,
  • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Załączniki:

31.05.2021 07POIR2021 Zapytanie ofertowe – UTM Firewall

31.05.2021 07POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

31.05.2021 07POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

31.05.2021 07POIR2021 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

31.05.2021 07POIR2021 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru końcowego