Zapytanie ofertowe nr 01/FENG/2024: Najem serwerów wraz z oprogramowaniem dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

06.06.2024 r.

06.06.2024_01FENG2024_Unieważnienie_postępowania

 

13.05.2024 r., 01/FENG/2024

Zamawiający publikuje zestawianie ofert złożonych w postępowaniu na najem serwerów wraz z oprogramowaniem dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

13.05.2024_01FENG2024_Zestawienie_złożonych_ofert

 

07.05.2024 r.

07.05.2024_01FENG2024_Odpowiedzi_na_pytania

06.05.2024 r.

06.05.2024_01FENG2024_Odpowiedzi_na_pytania

26.04.2024 r.

26.04.2024_01FENG2024_Odpowiedzi_na_pytania

 

25.04.2024

25.04.2024_01FENG2024_Odpowiedź_na_pytanie

 

24.04.2024

Zapytanie ofertowe nr 01/FENG/2024: Najem serwerów wraz z oprogramowaniem dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

  1. Ofertę oraz pytania należy składać za pomocą Bazy Konkurencyjności: (https://bazakonkurencyjnfunduszeeuropejskie.gov.pl) w terminie do dnia 09.05.2024 r.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w formie skanów podpisanych dokumentów składających się na ofertę lub składanie tych dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  3. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. Wszelkie inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, których nie można przesłać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, powinny być przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl
  4. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl 691-810-146, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

Dokumenty do pobrania:

24.04.2024_01FENG2024_Zapytanie_ofertowe-Najem_serwerów

24.04.2024_01FENG2024_Zał._nr_1_Formularz_ofertowy_(FO)

24.04.2024_01FENG2024_Zał._nr_2_Opis_przedmiotu_zamówienia_(OPZ)

24.04.2024_01FENG2024_Zał._nr_3_Istotne_postanowienia_umowy_(IPU)

24.04.2024_01FENG2024_Zał._nr_4_Wzór_protokołu_odbioru

24.04.2024_01FENG2024_Zał._nr_5_Klauzula_informacyjna_RODO