Zapytanie ofertowe nr 01/POIR/2019 na zapewnienie obsługi w zakresie weryfikacji dokumentów związanych z wydatkami poniesionymi w projektach finansowanych ze środków EFRR w ramach POIR

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 01/POIR/2019 wygrała firma:

Konsorcjum FFW i CoFund Sp. z o.o., ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa z ceną brutto: 1 036 961,34 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

20.03.2019r. Odpowiedź na pytanie i modyfikacja ZO 

Zamawiający jednocześnie informuje, że przesuwa termin składania ofert na dzień 08.04.2019r. (do końca dnia).

Zapytanie ofertowe: na zapewnienie obsługi w zakresie weryfikacji dokumentów związanych z wydatkami poniesionymi w projektach finansowanych ze środków EFRR w ramach POIR.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 25.03.2019r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

 

Pliki do pobrania:

22.02.19 01POIR19 !Zapytanie ofertowe Weryfikacje

22.02.19 01POIR19 Zał nr 1 Formularz ofertowy

22.02.19 01POIR19 Zał nr 2 Formularz cenowy

22.02.19 01POIR19 Zał nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

22.02.19 01POIR19 Zał nr 4 Istotne postanowienia umowy

22.02.19 01POIR19 Zał nr 5 Wzór protokołu odbioru

22.02.19 01POIR19 Zał nr 6 Wzór deklaracji poufności i bezstronności

22.02.19 01POIR19 Zał nr 7 Wzór zawiadomienia o weryfikacji

22.02.19 01POIR19 Zał nr 8 Wzór listy sprawdzającej

22.02.19 01POIR19 Zał nr 9 Wzór umowy o przetwarzaniu danych osobowych

22.02.19 01POIR19 Zał nr 10 Wzór upoważnienia dla osoby z jednostki weryfikującej