Zapytanie ofertowe nr 01/POIR/2020 przeprowadzenie jednodniowych szkoleń z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz rozliczania projektów finansowanych z POIR w systemie SL2014

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 01/POIR/2020 wygrała firma:

Ingrid Szrajer Acces Consulting Ingrid Szrajer, ul. Mickiewicza 18/57A, 01-517 Warszawa, z ceną brutto: 14 500,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w tym postępowaniu.

06.02.20 01POIR2020 Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie  jednodniowych szkoleń z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz rozliczania projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) w systemie SL2014.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 14.02.2020r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania:

03.02.20 01POIR20 !Zapytanie ofertowe Szkolenie kwalifikowalność

03.02.20 01POIR20 Zał nr 1 Formularz ofertowy

03.02.20 01POIR20 Zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

03.02.20 01POIR20 Zał nr 3 Istotne postanowienia umowy

03.02.20 01POIR20 Zał nr 4 Wzor protokolu odbioru