Zapytanie ofertowe nr 02/POIR/2022: Świadczenie usług public relations i doradztwa public relations dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zamawiający do wykonania zamówienia 02/POIR/2022 wybrał ofertę złożoną przez: Elżbietę Pełkę Creative Services, Agencja Reklamowa, ul. Ekologiczna 16/28, 02-798 Warszawa, cena oferty brutto: 797 040,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

Uzupełnione zestawienie ofert 02_POIR_2022

Zestawienie ofert 02_POIR_2022

 

Zamawiający przekazuje w załączeniu następujący dokument do publikacji:

10.05.2022 02POIR2022 !Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego

 

Zamawiający przekazuje w załączeniu następujący dokument do publikacji:

06.05.2022 02POIR2022 !Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego

 

Zamawiający przekazuje w załączeniu następujące dokumenty do publikacji:

04.05.2022 02POIR2022 !Odpowiedzi na pytania i modyfikacje Zapytania ofertowego

04.05.2022 02POIR2022 Zał. nr 8 Wzór zobowiązania o udostępnieniu zasobów

 

Ponadto zmianie ulega termin składania ofert, który zostaje przesunięty na dzień 12.05.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług public relations i doradztwa public relations dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 10.05.2022 r.
  • Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

07.04.2022 02POIR2022 !Zapytanie ofertowe – PR

07.04.2022 02POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

07.04.2022 02POIR2022 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

07.04.2022 02POIR2022 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy

07.04.2022 02POIR2022 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru

07.04.2022 02POIR2022 Zał. nr 5 Wzór upoważnienia do przebywania na obszarze

07.04.2022 02POIR2022 Zał. nr 6 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności

07.04.2022 02POIR2022 Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o wykonaniu zamówienia osobiście…IODO