Zapytanie ofertowe nr 03/FENG/2024: Przygotowanie redakcyjne, publikacja i dystrybucja materiałów informacyjnych dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

13.05.2024 r., 03/FENG/2024

Zamawiający informuje, że do realizacji zamówienia wybrał ofertę firmy Newseria Sp. z o.o., ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, z ceną oferty brutto: 59 778,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

03FENG2024 Protokół z postępowania powyżej 50 tys.

 

26.04.2024 r., 03/FENG/2024

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu 03/FENG/2024: 26.04.2024_03FENG2024_Zestawienie_złożonych_ofert

 

22.04.2024 r., 03/FENG/2024

Zmiana treści zapytania ofertowego dot. postępowania 03/FENG/2024 – Przygotowanie redakcyjne, publikację i dystrybucję materiałów informacyjnych dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22,
02-611 Warszawa informuje o zmianie treści zapytania ofertowego dot. punkt 8 w Dz. IV ust. 1 Zapytania Ofertowego. Szczegóły w poniższym pliku:

22.04.2024_03FENG2024_Zmiana_treści_zapytania_ofertowego

 

11.04.2024 r., 03/FENG/2024                                                                                                 .

Zmiana terminu składania ofert dot. postępowania 03/FENG/2024 – Przygotowanie redakcyjne, publikację i dystrybucję materiałów informacyjnych dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22,
02-611 Warszawa informuje, że termin składania ofert ulega zmianie i zostaje przesunięty na dzień 25.04.2024 r.

 

Zapytanie ofertowe: Przygotowanie redakcyjne, publikacja i dystrybucja materiałów informacyjnych dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności: (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) w terminie do dnia 18.04.2024 r.
  • Zamawiający dopuszcza składanie skanów podpisanych dokumentów składających się na ofertę lub złożenie tych dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. Wszelkie inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, których nie można przesłać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, powinny być przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl
  • Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl 691-810-146, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

Dokumenty do pobrania:

08.04.2024_03FENG2024_Zapytanie_ofertowe_Agencja_informacyjna

08.04.2024_03FENG2024_Zał._nr_1_Formularz_ofertowy_(FO)

08.04.2024_03FENG2024_Zał._nr_2_Opis_przedmiotu_zamówienia_(OPZ)

08.04.2024_03FENG2024_Zał._nr_3_Projektowane_postanowienia_umowy_(PPU)

08.04.2024_03FENG2024_Zał._nr_4_Wzór_protokołu_odbioru

08.04.2024_03FENG2024_Zał._nr_5_Klauzula_informacyjna_RODO