Zapytanie ofertowe nr 03/POIR/2019 na sprzedaż wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 03/POIR/2019 wygrała firma:

Nat-Com Sp. z o.o. Sp. k. ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki z ceną oferty brutto: 8 595,24 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

18.03.19 – zmiana w Formularzu cenowym, kol. „Symbol podzespołu…” poz. „Xerox AltaLink 8035, wkład zużytego toneru” jest: 008R13089, powinno być: 008R13061. Zamawiający załącza poprawiony formularz cenowy w pliku pn.:

18.03.19 03POIR19 Zał 2 Formularz cenowy – poprawiony

Zapytanie ofertowe: na sprzedaż wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 22.03.2019r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania:

15.03.19 03POIR19 !Zapytanie ofertowe – Tonery

15.03.19 03POIR19 Zał 1 Formularz ofertowy

15.03.19 03POIR19 Zał 2 Formularz cenowy

15.03.19 03POIR19 Zał 3 Opis przedmiotu zamowienia

15.03.19 03POIR19 Zał 4 Istotne postanowienia umowy

15.03.19 03POIR19 Zał 5 Wzor protokolu odbioru