Zapytanie ofertowe nr 04/POIR/2019 na ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 04/POIR/2019 wygrała firma:

TUiR Warta S.A. ul Chmielna 85/87 00-805 Warszawa z ceną oferty brutto: 10 388,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zamawiający udostępnia odpowiedzi na pytania z dnia 16.04.2019r.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert w tym postępowaniu, określony na dzień 17.04.2019r., zostaje przesunięty na dzień 18.04.2019r.

Zamawiający udostępnia odpowiedzi na pytania z dnia 12.04.2019r.

Zapytanie ofertowe: na ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 17.04.2019r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00

Pliki do pobrania:

05.04.19 04POIR19 !Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie majątku FNP

05.04.19 04POIR19 Zał nr 1 Formularz ofertowy

05.04.19 04POIR19 Zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

05.04.19 04POIR19 Zał nr 3 Istotne postanowienia umowy

05.04.19 04POIR19 Zał nr 4 Warunki obligatoryjne

05.04.19 04POIR19 Zał nr 5 Wykaz mienia

05.04.19 04POIR19 Zał nr 6 Informacja o przebiegu szkodowym PZU

05.04.19 04POIR19 Zał nr 7 Informacja o przebiegu szkodowym WARTA