Zapytanie ofertowe nr 04/POIR/2020 Świadczenie obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – Podatek VAT w projektach B+R

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Unieważnione: nie złożono ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zapytanie ofertowe: Świadczenie obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – Podatek VAT w projektach B+R.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
    w terminie do końca dnia 18.01.2021r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
  • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pobierz pliki:

18.12.2020 04POIR2020 !Zapytanie ofertowe – Obsługa prawna FNP – Podatki…

18.12.2020 04POIR2020 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

18.12.2020 04POIR2020 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

18.12.2020 04POIR2020 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

18.12.2020 04POIR2020 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru

18.12.2020 04POIR2020 Zał. nr 5 Wzor oświadczenia o wykonaniu zamówienia…

18.12.2020 04POIR2020 Zał. nr 6 Wzór upoważnienia do przebywania na obsz…

18.12.2020 04POIR2020 Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności…