Zapytanie ofertowe nr 05/POIR/2019 na zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej i eksploatacyjnej budynku FNP

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 05/POIR/2019 wygrała firma:

Tronix Rafał Sowiński i Krystyna Sowińska s.c., ul. Jana Olbrachta 58a/173, 01-111 Warszawa z ceną oferty brutto: 149 076,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zapytanie ofertowe: na zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej i eksploatacyjnej budynku FNP.

18.06 05POIR19 Modyfikacja Zapytania ofertowego

Zamawiający jednocześnie informuje, że nie zmienia terminu składania ofert.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 27.06.2019r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania:

05POIR19-Zapytanie-ofertowe-Obsługa-techniczna-obiektu-FNP

05POIR19-Zał.-nr-1-Formularz-ofertowy.docx

05POIR19Zał.-nr-2-Opis-przedmiotu-zamówienia.docx

05POIR19-Zał.-nr-3-Istotne-postanowienia-umowy.docx

05POIR19-Zał.-nr-4-Wykaz-urządzeń-instalacji-i-systemów.xlsx

05POIR19-Zał.-nr-5-Wzor-protokolu-odbioru.docx

05POIR19-Zał.-nr-6-Wzór-upoważnienia.docx

05POIR19-Zał.-nr-7-Wzór-upoważnienia-do-zachowania-poufności.docx