Zapytanie ofertowe nr 06/POIR/2020 Świadczenie usług sprzątania wraz z dostarczeniem artykułów sanitarno-higienicznych do pomieszczeń biurowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 06/POIR/2020 wygrała firma:

Seris Klinet Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, z ceną brutto: 320 353,50 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zamawiający informuje, że poniżej przekazuje pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w tym postępowaniu:

18.03.20 06POIR2020 Pytania i odpowiedzi 

Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na dzień 20.03.2020r. (piątek).

17.03.2020 06POIR2020 Termin składania ofert

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług sprzątania wraz z dostarczeniem artykułów sanitarno-higienicznych do pomieszczeń biurowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 18.03.2020r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania:

10.03.2020 06POIR20 !Zapytanie ofertowe Sprzątanie

10.03.2020 06POIR20 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

10.03.2020 06POIR20 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

10.03.2020 06POIR20 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

10.03.2020 06POIR20 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru

10.03.2020 06POIR20 Zał. nr 5 Zakres prac i częstotliwość

10.03.2020 06POIR20 Zał. nr 6 Zestawienie powierzchni

10.03.2020 06POIR20 Zał. nr 7 Wzór upoważnienia do przebywania na obszar…

10.03.2020 06POIR20 Zał. nr 8 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności