Zapytanie ofertowe nr 06/POIR/2022: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowego zamykania i trwałości projektów finansowanych z PO IR w formule on-line dla beneficjentów konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Zamawiający do wykonania zamówienia 06/POIR/2022 wybrał ofertę złożoną przez: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, za cenę netto=brutto: 16 250,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

Zamawiający przekazuje zestawienie ofert złożonych w postępowaniu nr 06/POIR/2022 

Zestawienie ofert 06_POIR_2022

 

Zamawiający przekazuje zmianę treści Zapytania ofertowego w postępowaniu:

09.03.2022 06POIR2022 !Zmiana treści Zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe na: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowego zamykania i trwałości projektów finansowanych z PO IR w formule on-line dla beneficjentów konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 14.03.2022 r.
  • Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. ? pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

02.03.2022 06POIR2022 !Zapytanie ofertowe – Szkolenie z zamykania trwałości projektów

02.03.2022 06POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

02.03.2022 06POIR2022 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

02.03.2022 06POIR2022 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy

02.03.2022 06POIR2022 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru

02.03.2022 06POIR2022 Zał. nr 5 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych