Zapytanie ofertowe nr 06/POIR/2023: Kompleksowa organizacja konferencji naukowej dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa organizacja konferencji naukowej dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Zamawiający do wykonania zamówienia 06/POIR/2023 wybrał ofertę złożoną przez:

firmę e-xon s.c. Sylwia Kotowicz Piotr Izdebski, ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, z następującymi cenami:

1. Wariant 1: netto: 481 400,00 zł, brutto: 592 122,00 zł;
2. Wariant 2: netto: 191 420,00 zł, brutto: 235 446,60 zł;
3. Wariant 3: netto: 38 400,00 zł, brutto: 47 232,00 zł;
4. Suma 3 ww. Wariantów to: netto: 711 220,00 zł, brutto: 874 800,60 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu nr 06/POIR/2023:

09.05.2023 Zestawienie ofert 06/POIR/2023

 

Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie i zmianę treści Zapytania ofertowego:

19.04.2023 06POIR2023 !Odpowiedź na pytanie i zmiana

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności w terminie do dnia 08.05.2023 r.
  • Zamawiający dopuszcza składanie skanów podpisanych dokumentów składających się na ofertę lub złożenie tych dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Wszelkie inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, niż te wskazane w ust. 1 przekazywane Zamawiającemu w postępowaniu, powinny być przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

Dokumenty do pobrania:

05.04.2023 06POIR2023 !Zapytanie ofertowe – Konferencja MAB

05.04.2023 06POIR2023 Zał. nr 1 Formularz ofertowy (FO)

05.04.2023 06POIR2023 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

05.04.2023 06POIR2023 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy (PPU)

05.04.2023 06POIR2023 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru

05.04.2023 06POIR2023 Zał. nr 5 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych