Zapytanie ofertowe nr 07/POIR/2018 na obsługę dziennikarską działań promujących programy grantowe finansowane w ramach PO IR oraz badania beneficjentów FNP realizujących projekty naukowe w ramach PO IR

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Nierozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 07/POIR/2018 z dnia 23.05.2018r. zostało unieważnione na podstawie Dz. VII ust. 1 Zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe: Obsługa dziennikarska działań promujących programy grantowe finansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz badania beneficjentów FNP realizujących projekty naukowe w ramach PO IR.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 04.06.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

 

Pliki do pobrania:

23.05.18 07POIR18 !Zapytanie Ofertowe Dziennikarz

23.05.18 07POIR18 Zał nr 1 Formularz ofertowy

23.05.18 07POIR18 Zał nr 2 Formularz cenowy

23.05.18 07POIR18 Zał nr 3 Opis przedmiotu zamowienia

23.05.18 07POIR18 Zał nr 4 Istotne postanowienia umowy

23.05.18 07POIR18 Zał nr 5 Wzor protokolu odbioru