Zapytanie ofertowe nr 07/POIR/2020 Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z system rejestracji on-line na potrzeby dwudniowej konferencji

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 07/POIR/2020 zostało unieważnione przez Zamawiającego.

Uzasadnienie: Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa informuje, że działając na podstawie Dz. VII ust. 1 Zapytania ofertowego z dnia 21.02.2020r. unieważnia ww. postępowanie ze względu na unieważnienie postępowania nr 05/POIR/2020 na kompleksową organizację dwudniowej, międzynarodowej konferencji w Warszawie dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w tym postępowaniu.

28.02.20 07POIR2020 Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe: Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z system rejestracji on-line na potrzeby dwudniowej konferencji, która odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia br. w Warszawie wraz z obsługą technologiczną konferencji.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 28.02.2020r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pobierz pliki:

21.02.2020 07POIR20 !Zapytanie ofertowe Strona konferencji MAB

21.02.2020 07POIR20 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

21.02.2020 07POIR20 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

21.02.2020 07POIR20 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

21.02.2020 07POIR20 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru

21.02.2020 07POIR20 Zał. nr 5 Materiały graficzne, logotypy