Zapytanie ofertowe nr 08/POIR/2018 na obsługę dziennikarską działań promujących programy grantowe finansowane w ramach PO IR oraz badania beneficjentów FNP realizujących projekty naukowe w ramach PO IR

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 08/POIR/2018 wygrała firma:

MK PUBLISHING Marta Koton-Czarnecka, ul. Zakręcona 16, 03-030 Warszawa z ceną brutto: 73 092,75 zł.

Zapytanie ofertowe: Obsługa dziennikarska działań promujących programy grantowe finansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz badania beneficjentów FNP realizujących projekty naukowe w ramach PO IR.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 02.07.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

25.06.18 08POIR18 !Zapytanie ofertowe dziennikarz

25.06.18 08POIR18 Zał nr 1 Formularz ofertowy

25.06.18 08POIR18 Zał nr 2 Formularz cenowy

25.06.18 08POIR18 Zał nr 3 Opis przedmiotu zamowienia

25.06.18 08POIR18 Zał nr 4 Istotne postanowienia umowy

25.06.18 08POIR18 Zał nr 5 Wzor protokolu odbioru