Zapytanie ofertowe nr 08/POIR/2019 na świadczenie usług ochrony fizycznej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Nierozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 08/POIR/2019 zostało unieważnione przez Zamawiającego.

Uzasadnienie: Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa informuje, że działając na podstawie Dz. VII ust. 1 Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2019r. unieważnia ww. postępowanie ze względu na planowane zmiany zasad finansowania niektórych zamówień udzielanych przez FNP.

09.08.19 08POIR19 Odpowiedź na pytanie

07.08.19 08POIR19 Odpowiedzi na pytania i modyfikacje ZO

07.08.19 08POIR19 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

30.07.2019r. Zamawiający udostępnia odpowiedź na pytanie

23.07.2019r. Zamawiający udostępnia odpowiedzi na pytania i modyfikacje Zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług ochrony fizycznej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 19.08.2019r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

 

Pliki do pobrania:

17.06.19 08POIR19 !Zapytanie ofertowe – Ochrona fizyczna budynku

17.06.19 08POIR19 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

17.06.19 08POIR19 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

17.06.19 08POIR19 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

17.06.19 08POIR19 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru

17.06.19 08POIR19 Zał. nr 5 Wzór upoważnienia do przebywania na obszarze…

17.07.19 08POIR19 Zał. nr 6 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności