Zapytanie ofertowe nr 08/POIR/2020 Najem serwerów wraz z oprogramowaniem dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 08/POIR/2020 wygrała firma:

ATM S.A. ul. Grochowska 21A, 04-186 Warszawa, z ceną brutto: 110 773,80 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zapytanie ofertowe: Najem serwerów wraz z oprogramowaniem dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Modyfikacja Zapytania ofertowego:

07.10.2020 08POIR2020 Modyfikacja OPZ

07.10.2020 08POIR2020 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
    w terminie do końca dnia 12.10.2020r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania:

25.09.2020 08POIR2020 !Zapytanie ofertowe Najem serwerów

25.09.2020 08POIR2020 PassMark – CPU Benchmarks – List of Benchmarked CP…

25.09.2020 08POIR2020 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

25.09.2020 08POIR2020 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

25.09.2020 08POIR2020 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

25.09.2020 08POIR2020 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru