Zapytanie ofertowe nr 08/POIR/2022: Kompleksowa obsługa polegająca na druku i dostawie publikacji do siedziby Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zamawiający do wykonania zamówienia 08/POIR/2022 wybrał ofertę złożoną przez: Drukarnia SIL VEG DRUK s.c., ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec z ceną brutto: 163 336,20 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

Zestawienia ofert złożonych w postępowaniu nr 08/POIR/2022:

Zestawienie ofert 08_POIR_2022

 

Odpowiedź na pytanie:

20.05.2022 08POIR2022 !Odpowiedź na pytanie do Zapytania ofertowego

 

 

Termin i sposób składania ofert:

  1. Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 26.05.2022 r.
  2. Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  3. Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. ? pt. w godz. 7:00-15:00.

Dokumenty do pobrania:

16.05.2022 08POIR2022 !Zapytanie ofertowe – Druk

16.05.2022 08POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

16.05.2022 08POIR2022 Zał. nr 2 Formularz cenowy

16.05.2022 08POIR2022 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy

16.05.2022 08POIR2022 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru

16.05.2022 08POIR2022 Zał. nr 5 Projekt graficzny ulotki TEAMpl