Zapytanie ofertowe nr 09/POIR/2019 Świadczenie usług sprzątania wraz z dostarczeniem artykułów sanitarno-higienicznych do pomieszczeń biurowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 09/POIR/2019 wygrała firma:

Koloryt Plus Sp. z o.o., ul. Staszica 11, 05-092 Łomianki z ceną oferty brutto: 236 283,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług sprzątania wraz z dostarczeniem artykułów sanitarno-higienicznych do pomieszczeń biurowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 19.08.2019r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania:

30.07.19 09POIR19 !Zapytanie ofertowe – Sprzątanie

30.07.19 09POIR19 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

30.07.19 09POIR19 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

30.07.19 09POIR19 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

30.07.19 09POIR19 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru

30.07.19 09POIR19 Zał. nr 5 Zakres prac i częstotliwość

30.07.19 09POIR19 Zał. nr 6 Zestawienie powierzchni

30.07.19 09POIR19 Zał. nr 7 Wzór upoważnienia do przebywania na obszarze…

30.07.19 09POIR19 Zał. nr 8 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności