Zapytanie ofertowe nr 09/POIR/2020 Kompleksowa obsługa filmowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 09/POIR/2020 wygrała firma:

Rekomendowana oferta: KDK Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, z ceną brutto: 147 334,32 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w tym postępowaniu.

25.03.2020 09POIR2020 Pytania i odpowiedzi

Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w tym postępowaniu.

13.03.20 09POIR2020 Pytania i odpowiedzi 

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa obsługa filmowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 26.03.2020r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pobierz pliki: 

25.02.2020 09POIR20 !Zapytanie ofertowe Obsługa filmowa

25.02.2020 09POIR20 Zał nr 1 Formularz ofertowy

25.02.2020 09POIR20 Zał nr 2 Formularz cenowy

25.02.2020 09POIR20 Zał nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

25.02.2020 09POIR20 Zał nr 4 Istotne postanowienia umowy

25.02.2020 09POIR20 Zał nr 5 Wzor protokolu odbioru