Zapytanie ofertowe nr 09/POIR/2022: Świadczenie usługi z zakresu pomocy publicznej przy realizacji projektów B+R i komercjalizacji badań naukowych

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

06.09.2022 09POIR2022 Unieważnienie postępowania na świadczenie usługi z zakresu pomocy publicznej przy realizacji projektów B+R i komercjalizacji badań naukowych.

 

Zamawiający do wykonania zamówienia 09/POIR/2022 wybrał ofertę złożoną przez: Olesiński i Wspólnicy Sp. k., ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, z ceną brutto, po negocjacjach cenowych: 371 952,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

Zestawienie ofert 09_POIR_2022

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usługi z zakresu pomocy publicznej przy realizacji projektów B+R i komercjalizacji badań naukowych.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 07.07.2022 r.
  • Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

 

  • Dokumenty do pobrania:

06.06.2022 09POIR2022 !Zapytanie ofertowe_Pomoc publiczna

06.06.2022 09POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy (FO)

06.06.2022 09POIR2022 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

06.06.2022 09POIR2022 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy (PPU)

06.06.2022 09POIR2022 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru 06.06.2022 09POIR2022 Zał. nr 5 Wzór oświadczenia o wykonaniu zamówienia osobiście

06.06.2022 09POIR2022 Zał. nr 6 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności

06.06.2022 09POIR2022 Zał. nr 7 Wzór upoważnienia do przebywania na obszarze

06.06.2022 09POIR2022 Zał. nr 8 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych