Zapytanie ofertowe nr 10/POIR/2019 Świadczenie obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

19.09.19 10POIR19 Modyfikacja Zapytania ofertowego

03.09.19 10POIR19 Odpowiedź na pytanie

Zapytanie ofertowe: Świadczenie obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 23.09.2019r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania: 

23.08.19 10POIR19 !Zapytanie ofertowe – Obsługa prawna FNP

23.08.19 10POIR19 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

23.08.19 10POIR19 Zał. nr 2 Formularz cenowy

23.08.19 10POIR19 Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

23.08.19 10POIR19 Zał. nr 4 Istotne postanowienia umowy

23.08.19 10POIR19 Zał. nr 5 Wzor protokolu odbioru

23.08.19 10POIR19 Zał. nr 6 Wzór upoważnienia do przebywania na obszarze…

23.08.19 10POIR19 Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności