Zapytanie ofertowe nr 10/POIR/2022: Zakup biletów i rezerwacje noclegów dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup biletów i rezerwacje noclegów dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Zamawiający do wykonania zamówienia 10/POIR/2022 wybrał ofertę złożoną przez: Bankowe Biuro Podróży ?Travelbank? Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

 

Zestawienia ofert złożonych w postępowaniu nr 10/POIR/2022:

Zestawienie ofert 10/POIR/2022

 

Zamawiający przekazuje w załączeniu następujący dokument do publikacji: 

05.07.2022 10POIR2022 !Odpowiedź na pytanie

Zapytanie ofertowe na: Zakup biletów i rezerwacje noclegów dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 25.07.2022
  • Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. ? pt. w godz. 7:00-15:00.

Dokumenty do pobrania:

23.06.2022 10POIR2022 !Zapytanie ofertowe – Bilety i hotele

23.06.2022 10POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy (FO)

23.06.2022 10POIR2022 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

23.06.2022 10POIR2022 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy (PPU)

23.06.2022 10POIR2022 Zał. nr 4 Wzór umowy powierzenia przetwarzania dan…