Zapytanie ofertowe nr 11/POIR/2019 Świadczenie usług w zakresie komercjalizacji rozwiązań naukowych i zarządzania własnością

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 11/POIR/2019 wygrała firma:

Bury & Bury Kancelaria Patentowa Sp. z o.o., ul. Przyczółkowa 124, 02-968 Warszawa z ceną oferty brutto: 457 314,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

20.09.19 11POIR19 Odpowiedzi na pytania

17.09.19 11POIR19 Odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług w zakresie komercjalizacji rozwiązań naukowych i zarządzania własnością intelektualną.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 23.09.2019r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania:

23.08.19 11POIR19 !Zapytanie ofertowe – Komercjalizacja i IP

23.08.19 11POIR19 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

23.08.19 11POIR19 Zał. nr 2 Formularz cenowy

23.08.19 11POIR19 Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

23.08.19 11POIR19 Zał. nr 4 Istotne postanowienia umowy

23.08.19 11POIR19 Zał. nr 5 Wzor protokolu odbioru

23.08.19 11POIR19 Zał. nr 6 Wzór upoważnienia do przebywania na obszarze…

23.08.19 11POIR19 Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności