Zapytanie ofertowe nr 11/POIR/2022: Kompleksowa obsługa filmowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe na: Kompleksową obsługę filmową Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Zamawiający do wykonania zamówienia 11/POIR/2022 wybrał ofertę złożoną przez: Highkey Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, z ceną brutto: 427 794,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

Zestawienia ofert złożonych w postępowaniu nr 11/POIR/2022:

Zestawienie ofert 11/POIR/2022

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 08.09.2022 r.
  • Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon.?pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

22.08.2022 11POIR2022 !Zapytanie ofertowe – Obsługa filmowa

22.08.2022 11POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

22.08.2022 11POIR2022 Zał. nr 2 Formularz cenowy

22.08.2022 11POIR2022 Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

22.08.2022 11POIR2022 Zał. nr 4 Projektowane postanowienia umowy

22.08.2022 11POIR2022 Zał. nr 5 Wzór protokołu odbioru

22.08.2022 11POIR2022 Zał. nr 6 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności

22.08.2022 11POIR2022 Zał. nr 7 Wzór upoważnienia do przebywania na obszarze

22.08.2022 11POIR2022 Zał. nr 8 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych