Zapytanie ofertowe nr 12/POIR/2018 na przeprowadzenie serii 3 szkoleń dla laureatów programu FIRST TEAM realizowanego przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w zakresie skutecznego zarządzania zespołem badawczym

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 12/POIR/2018 wygrała firma: Konsorcjum APHR Sp. z o.o., ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-042 Warszawa oraz Iwo Konopek zamieszkały przy ul. Podmiejskiej 36/10, 41-506 Chorzów z ceną brutto: 8 631,00 zł.

Offer inquiry resolved: The offer inquiry was won by Konsorcjum APHR Sp. z o.o., ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-042 Warszawa and Iwo Konopek residing at ul. Podmiejska 36/10, 41-506 Chorzów, gross price: 8 631,00 zł.

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia wyjaśnienie i zmianę Zapytania ofertowego w spr. nr 12/POIR/2018

Answer to the question and clarification to notation in the Request for quotations.

Pobierz: 12.09.18 12POIR18 Wyjaśnienia do Zapytania

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie serii 3 szkoleń dla laureatów programu FIRST TEAM realizowanego przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w zakresie skutecznego zarządzania zespołem badawczym.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 14.09.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

 

Request for quotations: Carrying out a series of 3 training sessions for the awardees of the FIRST TEAM programme implemented by the Foundation for Polish Science (FNP) for the effective management of their first research team.

The time limit and the manner of submitting quotations:

  • The quotation should be sent by e-mail to the address: zamowienia@fnp.org.pl by 14.09.2018 (the end of the day).
  • The quotation should be in scanned format.
  • The quotation should be signed by the person authorised to make representations on behalf of the Economic Operator.

Contact persons in the matters concerning this request for quotations:

 

Pliki do pobrania:

21.08.18 12POIR18PL !Zapytanie ofertowe Szkolenie FIRST TEAM

21.08.18 12POIR18PL Zał nr 1 Formularz ofertowy

21.08.18 12POIR18PL Zał nr 2 Opis przedmiotu zamowienia

21.08.18 12POIR18PL Zał nr 3 Istotne postanowienia umowy

21.08.18 12POIR18PL Zał nr 4 Wzor protokolu odbioru

21.08.18 12POIR18EN !Request for quotation Trainings FIRST TEAM

21.08.18 12POIR18EN Appendix no 1 Quotation form

21.08.18 12POIR18EN Appendix no 2 Description of the subject-matter of the contract

21.08.18 12POIR18EN Appendix no 3 Material provisions of the agreement

21.08.18 12POIR18EN Appendix no 4 Acceptance report template

Polish Public Procurement Law 2017 consolidated