Zapytanie ofertowe nr 13/POIR/2022: Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i terenu przyległego.

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i terenu przyległego.

 

Zamawiający do wykonania zamówienia 13/POIR/2022 wybrał ofertę złożoną przez: SERIS KONSALNET CLEANING sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, z ceną brutto: 342 561,24 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

Zestawienia ofert złożonych w postępowaniu nr 13/POIR/2022:

Zestawienie ofert 13/POIR/2022

 

Modyfikacja treści Zapytania ofertowego w postępowaniu nr 13/POIR/2022 ? na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i terenu przyległego.

Zamawiający przekazuje w załączeniu następujące dokumenty do publikacji:

02.08.2022 13POIR2022 !Modyfikacja treści Zapytania ofertowego

02.08.2022 13POIR2022 Zmieniony_Zał. nr 5 Zakres prac i częstotliwość

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 04.08.2022 r.
  • Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon.?pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

22.07.2022 13POIR2022 !Zapytanie ofertowe Sprzątanie FNP

22.07.2022 13POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

22.07.2022 13POIR2022 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

22.07.2022 13POIR2022 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy

22.07.2022 13POIR2022 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru

22.07.2022 13POIR2022 Zał. nr 5 Zakres prac i częstotliwość

22.07.2022 13POIR2022 Zał. nr 6 Szczegółowe zestawienie powierzchni

22.07.2022 13POIR2022 Zał. nr 7 Wzór upoważnienia do przebywania na obszarze

22.07.2022 13POIR2022 Zał. nr 8 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności