Zapytanie ofertowe nr 14/POIR/2019 Kompleksowa obsługa fotograficzna Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Nierozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 14/POIR/2019 zostało unieważnione przez Zamawiającego.

 Uzasadnienie: Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa informuje, że działając na podstawie Dz. VII ust. 1 Zapytania ofertowego z dnia 26.09.2019r. unieważnia ww. postępowanie ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa obsługa fotograficzna Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 03.10.2019r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania:

26.09.19 14POIR19 !Zapytanie ofertowe – Obsługa foto

26.09.19 14POIR19 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

26.09.19 14POIR19 Zał. nr 2 Formularz cenowy

26.09.19 14POIR19 Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

26.09.19 14POIR19 Zał. nr 4 Istotne postanowienia umowy

26.09.19 14POIR19 Zał. nr 5 Wzor protokolu odbioru