Zapytanie ofertowe nr 14/POIR/2022: Organizacja transmisji on-line dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa, działając na podstawie Dz. XI ust. 1 Zapytania ofertowego z dnia 05.10.2022 r., unieważnia postępowanie nr 14/POIR/2022 na organizację transmisji on-line dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ze względu na to, że postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą.

21.10.2022 14/POIR/2022 Unieważnienie postępowania

 

Zamawiający do wykonania zamówienia nr 14/POIR/2022 wybrał ofertę złożoną przez: KDK Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, z ceną brutto: 123 615,00 złUzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu nr 14/POIR/2022:

Zestawienie ofert 14/POIR/2022

 

Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie do Zapytania ofertowego:

10.10.2022 14POIR2022 !Odpowiedź na pytanie

 

Zapytanie ofertowe na: Organizację transmisji on-line dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 12.10.2022 r.
  • Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska,
e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. ? pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

05.10.2022 14POIR2022 !Zapytanie ofertowe – Transmisje on-line

05.10.2022 14POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy (FO)

05.10.2022 14POIR2022 Zał. nr 2 Formularz cenowy (FC)

05.10.2022 14POIR2022 Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

05.10.2022 14POIR2022 Zał. nr 4 Projektowane postanowienia umowy (PPU)

05.10.2022 14POIR2022 Zał. nr 5 Wzór protokołu odbioru

05.10.2022 14POIR2022 Zał. nr 6 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych