Zapytanie ofertowe nr 15/POIR/2022: Dostawa komputerów przenośnych, innego sprzętu IT i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

14.09.2022 15/POIR/2022 Unieważnienie postępowania na dostawę komputerów przenośnych, innego sprzętu IT i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Zapytanie ofertowe na: Dostawa komputerów przenośnych, innego sprzętu IT i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu nr 15/POIR/2022:

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 09.09.2022 r.
  • Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon.–pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

01.09.2022 15POIR2022 !Zapytanie ofertowe – Komputery

01.09.2022 15POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy (FO)

01.09.2022 15POIR2022 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

01.09.2022 15POIR2022 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy (PPU)

01.09.2022 15POIR2022 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru końcowego

01.09.2022 15POIR2022 Zał. nr 5 www.videocardbenchmark.net

01.09.2022 15POIR2022 Zał. nr 5 www.cpubenchmark.net